ÅRETS BIOTOPVÅRDSARBETEN ÄR NU SLUTFÖRDA

Nu är biotopvårdsåtgärderna i nedre delen av Järnvägsforsen samt forsen nedströms Tolfsnacken (som inte har något namn) klara. Samtliga åtgärder inom projektet Biotopvård Ljungan har därmed genomförts, men då det finns en del pengar kvar så kommer ansökan om förlängning av projektet med 1 år att lämnas in. Om det godkänns så finns det möjligheter att genomföra åtgärder även nästa år och tills dess finns det tid att planera för kommande lämpliga biotopvårdsåtgärder.

Publicerat i Flottningsrensningar och återställningar (restaureringar) | Lämna en kommentar

Fråga till våra kommunpolitiker

INLÄGGET UPPDATERAS FORTLÖPANDE. I skrivande stund torsdagen den 30/8 2018 kl 17.45 har KD V S L C SD M och MP SVARAT.
TACK FÖR SVAREN. ALLA POLITISKA PARTIER I SUNDSVALL HAR SVARAT. Det visar på ett bra engagemang från våra politiska partier ang vattenmiljön.

Jag har ställt en fråga till våra politiska partier i Sundsvall och har fått svar från samtliga partier. Se länk https://www.kandulova.se/fragor/8047
Fråga: Kan du lova att arbeta aktivt för att all vattenkraft, även den storskaliga i våra älvar, ska miljöanpassas med fiskvägar och ekologiska flöden.
Leo Oras

JA
KD
SVARAT 26 AUGUSTI 2018 – 20:19
Absolut det gjorde jag som riksdagsledamot under Alliansregeringen i Miljö- och jordbruksutskottet för nu tre mandatperioder sedan. Vattenkraften är fantastisk men den har även stor inverkan i vår natur. Vattenkraften ska så långt det är möjligt bidra till förvaltande av våra naturvärden. Jag anser detta vara lite mer av en fråga för riksdagen, men där kommunen har möjlighet att påverka detta så ska vi göra det.
LIZA-MARIA NORLIN
Första namn KD Sundsvall

JA
V
SVARAT 26 AUGUSTI 2018 – 21:46
Ja vi gör vad vi kan för att även stora bolag ska ta sitt miljöansvar! Ett exempel är via Landsbygdsprogrammet där både statliga pengar och Eu medel pytsas in för att just förhandla med elbolagen om att fiskevägar ska förbättras. På lokal nivå kan vi i kommunen vara med och stödja olika projekt som vill bygga bättre förbifarter eller som vill förbättra även i de stora älvarna där Vattenfall har sina kraftverk.
KIM OTTOSSON
Vänsterpartiet i Sundsvall

NEJ
S
SVARAT 27 AUGUSTI 2018 – 16:20
Den energipolitiska överenskommelsen (mellan s-mp-m-kd-c) utgår från EU:s ramdirektiv för vatten och gäller för alla svenska vattendrag. I Sverige ska miljönyttan och energinyttan vägas lika. Däremot är den fond som de 9-10 största energiproducenterna finansierar en garant för att miljöåtgärder som t.ex.fiskvägar och ekologiska flöden (minimitappning) kommer att kunna säkerställas i de flesta utbyggda vattendrag i Sverige.
INGEMAR NILSSON
Riksdagsledamot

JA
L
SVARAT 28 AUGUSTI 2018 – 09:09
Liberalerna har under mycket lång tid drivit frågan om att skapa ett effektivt naturvårdsskydd för våra outbyggda älvar. Det betyder även att vi har varit drivande i att skapa möjligheter för att den vattenkraft vi har ska miljöanpassas, fiskvägar byggas, rensade vattendrag återställas mm. För detta säger vi att det kan vara rimligt att vattenkraftbolagen bygger upp en fond för miljöanpassning av småskalig vattenkraft.
STEFAN FALK
Gruppledare

JA
C
SVARAT 28 AUGUSTI 2018 – 11:18
Detta är en fråga som vi i kommunen bara kan påverka i begränsad omfattning, men lokalt är vi intresserade av att få till stånd ett levande flöde med fiskevandring och vattenvägar för fiskarna längs med våra älvar i kommunen vilket skulle gynna både fisken och turismen.
HANS FORSBERG
Ordförande för Centerpartiet i Sundsvall

JA
SD
SVARAT 28 AUGUSTI 2018 – 18:15
Både ja och nej. Frågan styrs inte av kommunfullmäktige. Men det är en bra fråga att arbeta för på riksnivå och en fråga där man måste väga flöden, miljöaspekter och fiskvägar mot varandra.

JOHNNY SKALIN
Gruppledare SD Sundsvall

NEJ
M
SVARAT 30 AUGUSTI 2018 – 09:53
Kommunen har begränsade möjligheter att påverka de stora vattendragen. Men vi ska naturligtvis göra vad vi kan då vi gärna ser att fisketurismen utvecklas i kommunen. I övrigt står vi bakom den blocköverskridande energiöverenskommelsen som beslutats om i Sveriges riksdag.
JÖRGEN BERGLUND
Oppositionsråd

JA
MP
SVARAT 30 AUGUSTI 2018 – 16:47
Miljöpartiets lokala budget har 1 milj/år för söka stats-
och EU-bidrag och vara projektägare för bl.a återställning av
vattendrag med stor potential för biologisk mångfald. T.ex ta bort vandringshinder för fisk eller ordna fisktrappor förbi dammar och kraftverk och återställa lekbottnar. I regeringen har vi drivit på om miljöanpassning av vattenkraften och att ställa moderna krav utifrån miljöbalken. Ett lagförslag var klart i mars i år.

JOHANNA THURDIN
1:a namn på kommunlistan

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Fin havsöringsfångst i Nedre Ljungan 23/8 2018

FIN HAVSÖRINGSFÅNGST
Havsöring 6,5 kg fångad den 23/8-18. Nolbynacken.
Grattis Jonas Engberg.
Mer information finns på fångstrapporten.

Publicerat i Fångster | Lämna en kommentar

Fiske efter lax och havsöring tillåtet igen

Fiske efter lax och havsöring i Nedre Ljungan som har varit stoppat pga för höga vattentemperaturer är tillåtet igen från lördag förra veckan.
Ett par laxfångster och flera öringsfångster är inrapporterade.
Lax med med en längd mellan 50-65 cm får behållas. Övrig lax över 65 cm ska återutsättas såvida det inte är felvandrare med fettfenan bortklippt som får behållas. All lax under 50 cm ska återutsättas.
Havsöring över 50 cm får behållas under förutsättning att den är fenklippt.
Fångstbegränsningar ”citat från fiskeregler”:
Lax med fettfena (vild fisk) över 65 cm ska återutsättas
Max 1 lax per dygn
Havsöring med fettfena (vild fisk) ska återutsättas
Max 2 odlade havsöringar (utan fettfena) per dygn
Harr max 2 fiskar per dygn
Se för övrigt fiskereglerna där det finns ytterligare information. https://fiskeisundsvall.se/fiskeomraden/nedre-ljungans-sportfiske/

Grilse 64 cm 2.5 kg fångad den 20/8-18

Publicerat i Allstaforsen, Nyheter | Lämna en kommentar

FISKESTOPP EFTER LAX OCH HAVSÖRING

FISKESTOPP EFTER LAX OCH HAVSÖRING
All fiske efter lax och öring är förbjudet i Nedre Ljungan (dvs sträckan nedströms Viforsen till havet) från och med fredagen den 27 juli 2018 och tills vidare pga den höga vattentemperaturen. Vi uppmanar också till återhållsamhet och sunt förnuft vid harrfiske eftersom harren också påverkas negativt av hög vattentemperatur vid återutsättning.
Vi meddelar när fisket efter lax och öring får återupptas igen.
Förvaltningsgruppen för Nedre Ljungan. Leo Oras, Kenneth Ottosson, Kenneth Johansson

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Allstaforsen den 4/6 2018

REVIDERAD DEN 5/6-18 kl 14.00 ANGÅENDE FLÖDET. Statkrafts internetflödesmätare för Viforsens kraftverk visar tillfälligt felaktiga värden.
Allstaforsen den 4/6 2018 kl 19.30. Relativt stort flöde ca 180 m3/sek till stor del pga stor avtappning från Gimåsystemet. I skrivande stund är avtappningen från Torpshammars kraftstation 91 m3/sek. Länk till vattenfalls sida https://powerplants.vattenfall.com/sv/torpshammar

Publicerat i Allstaforsen | Lämna en kommentar

ÅTERUTSÄTTNING AV FISK

Östersjölaxälvar i samverkan, har en film på youtube med viktig information om hur du återutsätter fisk.
Se gärna filmen!

Publicerat i Östersjölaxälvar i Samverkan, Fångster, Nyheter | Lämna en kommentar