STATKRAFT Varnar för höga flöden

Statkraft har renoverat Viforsens kraftverk. Anläggningen kommer att trimmas in under några ännu ej fastställda dagar i juli 2022. Varning för snabba flödesförändringar. Håll dig underrättad om du planerar att fiska den tiden. Se länk!

https://www.statkraft.se/media/news-and-stories/archive/2022/forandrade-floden-i-viforsen/

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

LAXFÄLLOR LÖSES IN I LJUNGANS FREDNINGSOMRÅDE

Nedre Ljungans FVOF har tillsammans med Stiftelsen för Östersjölaxen löst in tre laxfällor i Ljungans fredningsområde. Klicka på nedanstående länkar för mer information

https://svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/forsta-gangen-som-laxfallor-loses-in-och-plockas-bort-i-vasternorrland

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

HARRFISKE I NEDRE LJUNGAN

Vid relativt högt och kallt vatten fungerar nymfer bra i Nedre Ljungan. Harren står ofta förvånansvärt nära land. Pröva först att fiska av strandkanten innan du börjar att vada. En del nattsländeimitationer fungerar också bra dagtid.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

SVAR PÅ SKRIVELSE FRÅN VATTENREGLERINGSFÖRETAGEN

Svar på skrivelse via mail 21/8-20. Länk till skrivelsen https://leooras.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=9920&action=edit

Publicerat i Vattenregleringen | 1 kommentar

Skrivelse till Vattenregleringsföretagen m.fl

Förvaltningsgruppen Nedre Ljungans Sportfiske har sänt en skrivelse till Vattenregleringsföretagen m.fl intressenter. Du kan läsa skrivelsen med tillhörande bild nedan:

Sundsvall 15 augusti 2020

Till
Vattenregleringsföretagen, Ann Hedström Ringvall, Ragnar Asklund

För kännedom
Statkraft, Angela Odelberg, Anders Meijer
UNIPER
Fortum
Vattenfall
Länsstyrelsen i Västernorrlands län, David Jonsson
Havs- och vattenmyndigheten, Håkan Carlstrand

ANGÅENDE FLÖDET I NEDRE LJUNGAN, NEDSTRÖMS VIFORSENS KRAFTVERK.
BAKGRUND
Ljungans sträcka nedströms Viforsens kraftverk är ett skyddat vattendrag enligt miljöbalken. Sträckan har ett populärt sportfiske efter framförallt havsöring och harr. Tidigare också lax. Närheten till Sundsvall gör området kring Ljungan dessutom till ett viktigt friluftsområde för stadens invånare men även för tillresande turister.
VATTENFLÖDETS PÅVERKAN
De undersökningar som har genomförts i bl a Statkrafts regi visar att 30 kbm/sek från Viforsen utgör en kritisk gräns för lekområdena för laxen och havsöringen, se länk https://ljunganinfo.com/2017/03/21/analys-av-torrlagda-lekomraden-vid-olika-floden-nedstroms-viforsen/
Understigande flöden gör att flera lekområden torrläggs och att den befruktade rommen hamnar på land och förstörs. Detta gäller tiden från leken till dess att ynglen kläcks i juni. Vid flöden över 30 kbm/sek är nästan 90 % av lekområdena under vatten.
Hur är vattenmiljön för ynglen från mitten av juni till oktober, det vill säga från det att ynglen har kläckts och till ny lek?
Vi har undersökt ett viktigt biotopvårdat uppväxtområde vid Grenforsen. Det är den i folkmun kallade ”Bäcken” som är en förgrening av Grenforsen, ej en bäck. Vi kan se att flödet vid 30 kbm/sek är en kritisk gräns för att det ska finnas vatten i detta uppväxtområde. På bifogad bild är flödet enligt Statkrafts internetmätning 30 kbm/sek från Viforsens kraftverk. Tillkommande flöden nedströms kraftverket är vid tidpunkten obetydliga. Som man kan se på bilagan så rinner det en del vatten även om det är en liten mängd, men om flödet minskar så kommer stora delar av uppväxtområdet att torrläggas med påföljd att ett stort antal yngel dör. Ytterligare biotopvårdsåtgärder kan förbättra situationen något. Vid detta tillfälle så räddades en hel del yngel vid ”Bäcken” med hjälp av ideella krafter som utförde en del akuta biotopåtgärder samt fångade en del yngel som sattes ut på säkrare ställen i Grenforsen.
Förhållandena är likartade även på andra platser i älven.
Glädjande är att endast ett fåtal av den smolt som sattes ut i slutet av maj har strandat.
SLUTSATS 1: flöden under 30 kbm/sek från Viforsens kraftverk ska undvikas året runt. Flöden därunder kommer att leda till att ett stort antal yngel dör. Detta gäller för både nykläckta yngel och ettårsyngel.
VATTENFLÖDESVARIATIONER
Vi som har nära kontakt med älven har under våren och sommaren i år noterat att flödena varierar upp och ned på ett för ynglen skadligt sätt. Flödesminskningen vid årets midsommar är ett exempel. Ynglen stängs in i pölar när vattnet går ned och riskerar att omkomma. Risken för detta minskar om flödesminskningen görs långsamt, vilket vi tycker att Statkraft har hörsammat, men vi anser att minskningen och ökningen sker för ofta. Förutom att ynglen riskerar att stranda så stressas de av detta. Ynglen minskar i vikt och de yngel som förflyttar sig utsätts för predatorer.
SLUTSATS 2: långa perioder med jämn vattenföring gynnar ynglens överlevnad. Minskningen och ökningen av flödena ska ske sällan och långsamt för en god överlevnad hos ynglen. Detta gäller för både nykläckta yngel och ettårsyngel.
FRÅGOR
Fråga 1. Vad anser Vattenregleringsföretagen om våra två slutsatser?
Fråga 2. Enligt vattendomen så ska enbart årsreglerad tappning äga rum genom Viforsens kraftverk (se vattendomen punkt F). Vår åsikt är att de ofta förekommande flödesförändringarna
är korttidsreglering. Förklara gärna vad årsreglerad tappning innebär konkret för vattenföringen i Ljungan och flödet nedströms Viforsens kraftverk.

ÖVRIGT
Vi tycker att kontakterna med Statkraft fungerar bra och att vi har en öppen dialog om de miljöproblem som vattenregleringen innebär för närmiljön. Vi uppskattar den stora undersökningen av sträckans miljö som har genomförts till stor del tack vare Statkraft.
Vi ser fram emot att få återkoppling med svar på våra frågor från Vattenregleringsföretagen men gärna också från övriga intressenter i Ljungan och hoppas att vattenmiljön ska få en ännu större betydelse vid flödesplaneringarna.
Bilaga: foto från ”Bäcken” som är en förgrening av Grenforsen. Flöde 30 kbm/sek. Datum 23 juli 2020.

Med vänlig hälsning,
Förvaltningsgruppen för Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening, Nedre Ljungans Sportfiske
Leo Oras Kenneth Ottoson Kenneth Johansson

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Svar på skrivelsen från Vattenregleringsföretagen https://ljunganinfo.com/2020/08/23/svar-pa-skrivelse-fran-vattenregleringsforetagen/

Publicerat i Vattenregleringen | Lämna en kommentar

Havsöringsfisket öppnar. Info från Nedre Ljungans Sportfiske

Allsta 9 juli 2020
HAVSÖRINGSFISKE TILLÅTET I NEDRE LJUNGAN FRÅN OCH MED TORSDAGEN DEN 16 JULI.
Välkommen till Nedre Ljungans Sportfiske.
Fiske efter havsöring blir åter tillåtet efter en och en halv månads uppehåll från och med torsdagen den 16 juli.
Allt fiske av lax är förbjudet i Ljungan under hela året enligt HaVs föreskrifter. All fångad lax skall återutsättas, även fenklippt. För att undvika fångst av lax kan vissa fiskeplatser stängas av.
Läs igenom våra fiskeregler noggrant INNAN du börjar att fiska. Se länk!
https://www.ifiske.se/fiskekort-nedre-ljungan.htm?rules=32
Fiskereglerna innebär bland annat att när catch and release tillämpas ställer det höga krav på hanteringen av fisk som ska återutsättas. Det är mycket viktigt att fiskens slemskikt inte skadas. Fisken får inte lyftas ur vattnet eller dras upp på land. Gäller även för sk trofébilder.
All fångst av lax och havsöring ska rapporteras inom 48 timmar. Se länk!
https://www.ifiske.se/index.php/mina-sidor?page=3

Vi önskar dig ett trevligt fiske!
Nedre Ljungans Sportfiske
Kenneth Ottosson Leo Oras Kenneth Johansson

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Information om vattenflödet i Nedre Ljungan

Detta ligger ute på Nedre Ljungans Sportfiskes facebooksida.
ANG VATTENREGLERINGEN AV LJUNGAN NEDSTRÖMS VIFORSENS KRAFTVERK
Sträckan nedströms Viforsens kraftverk och fram till havet är skyddad i miljöbalken från kraftverksutbyggnad. Den är dock påverkad av flera kraftverk uppströms Viforsen.
Den senaste tiden har sportfiskare, fiskerättsägare och flera andra som värnar om älven reagerat på att flödet har förändrats mer frekvent än tidigare. Vattenflödet har minskats och ökats på ett sätt som gör att utvandrande smolt och yngel riskerar att stranda. En sådan flödesförändring resulterar även i andra problem för fisken. Vi har uppmärksammat Statkraft som äger de längst ner belägna kraftverken på problemet. Statkraft är och var medvetna om problemet. Produktionschefen på Statkraft har informerat och fört en dialog med övriga intressenter (kraftbolag) i Ljungan och tillsammans har samtliga intressenter beslutat att planera för ett jämnare flöde. Problemen med flödena beror bland annat på att ett av kraftverken har problem med regleringen. Med en noggrann planering räknar Statkraft med att återregleringen ovanför Viforsen ska resultera i ett jämnare flöde.
Under midsommarhelgen minskas flödet (enligt Statkrafts internetmätning) till ca 70 kbm/sek. Flödet kommer att ligga däromkring till torsdag nästa vecka om inget oförutsett inträffar. Därefter görs en ny planering av flödet den närmaste tiden.
Viktigt att fiskevårdsområdesföreningen och kraftbolagen, främst Statkraft, även fortsättningsvis för en god dialog om regleringen av älven.

För NEDRE LJUNGANS SPORTFISKE/Leo Oras

Publicerat i Nyheter, Vattenregleringen | Lämna en kommentar

Info från förvaltningsgruppen ang lax- och havsöringsreglerna

”ANGÅENDE LAXFISKEBESTÄMMELSERNA I NEDRE LJUNGAN

Maj 2020

Inför HaV:s beslut om nya bestämmelser för fisket efter lax i Ljungan 2019 diskuterades saken både med HaV (Håkan Carlstrand) och Länsstyrelsen (David Jonsson). HaV var på väg att införa totalt förbud mot att fiska både lax och havsöring. Skälet var att laxen var försvagad till följd av sjukdomsutbrott och att även om laxen återutsätts så var HaV tveksam att laxen skulle klara av den påfrestning som en drillning medför när fisken har nedsatt kondition. Det fanns en oro att laxen då inte skulle överleva fram till leken och att den inte skulle kunna reproducera sig.
Vidare informella diskussioner ledde dock fram till att tillåta fiske efter havsöring fortsättningsvis, men att fiskevårdsområdesföreningen då skulle utforma bestämmelser med syfte att minimera risken att lax krokas och drillas. Det främsta skälet till att tillåta fiske efter havsöring var att det förekommer utsättning av odlad öring som man då bör tillåtas fiska efter.
Även om fiskevårdsområdesföreningen rent formellt kan tillåta fiske efter lax genom att tillämpa catch and release, så innebär det i så fall att vi gör ett avsteg från den informella överenskommelsen vi har med HaV och Länsstyrelsen. Förutom att vi riskerar att påverka laxbeståndet negativt så riskerar vi också att HaV ändrar bestämmelserna och att även fiske efter havsöring förbjuds.
Genom de bestämmelser som fiskevårdsområdesföreningen infört så skyddas den tidigt stigande laxen. Det är också en viktig markering att sportfiskarna ska förstå att man inte ska fiska avsiktligt efter lax. Det var ett fåtal individer som fiskade avsiktligt efter lax under 2019 och det försöker vi nu komma tillrätta med. Det är mycket viktigt att alla tar sitt ansvar för bevarandet av Ljungans laxbestånd, även om man är sugen att drilla en lax.

Förvaltningsgruppen
Leo Oras, Kenneth Johansson, Kenneth Ottosson

Läs gärna HaVs föreskrifter på länken

Klicka för att komma åt HVMFS%202019-6-ev.pdf

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

REGELÄNDRING I NEDRE LJUNGAN

”REGELÄNDRING gäller från och med 1/5-20
Regeländring: fiske med krok som har hulling är tillåten.
Bakgrund:
Vi har fått många synpunkter på regeln om hullinglöst. Många av dessa reaktioner är negativa.
Förvaltningsgruppen har därför beslutat att vi återigen tillåter fiske med hulling. Vi har dock en stark rekommendation att vid harrfiske använda hullinglös krok pga att harren ofta återutsätts och därmed riskerar svåra skador av hullingen.
Länk till reglerna https://www.ifiske.se/fiskekort-nedre-ljungan.htm?rules=32
Med vänlig hälsning,
Nedre Ljungans Sportfiske”

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

VÄLKOMMEN TILL EN NY SÄSONG I NEDRE LJUNGAN

Första mars är starten för 2020 års säsong. Information finns på länken
https://www.ifiske.se/fiskekort-nedre-ljungan.htm

Välkommen
Nedre Ljungans Sportfiske


Foto Morten Stickler

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar