Småskalig vattenkraft när den är som sämst – sjön Yxerns reglering

Brev med mina frågor och Älvräddarnas skrivelse, samt bilder från sjön Yxern har skickats till kommunstyrelsen i Linköping via mail av mig 2014-05-13. Väntar på svaret! Läs brevet nedan!
/början brev/
Angående regleringen av Botorpsströmmen och regleringens påverkan av sjön Yxern

Till kommunstyrelsens ordförande i Linköpings kommun: Paul Lindvall

För kännedom: samtliga övriga politiska ledamöter i Linköpings kommuns kommunstyrelse även ersättare

Kommunstyrelsen är ”ägarföreträdare” för alla kommunens verksamheter! Därför vänder jag mig till er angående Linköpings kommun och regleringen av Botorpsströmmen.

FRÅGA 1
Anser Linköpings kommun att Tekniska verken i Linköping AB reglerar Botorpsströmmen enligt de uppsatta miljömålen som gäller för Linköpings kommun? (Botorpströmmens reglering påverkar vattennivån i sjön Yxern)

FRÅGA 2
Hur ser Linköpings kommun på sitt miljöansvar angående regleringen av Botorpsströmmen!

FRÅGA 3
Kommer Linköpings kommun att vidtaga några åtgärder för att få en bättre miljöanpassning av vattenverksamheten i Botorpsströmmen, exempelvis genom att samplanera regleringen med övriga kraftverksägare på ett sätt så att skadorna på närmiljön minimeras? (Närmiljö inkluderar sjön Yxern)

INFORMATION OCH LÄNKAR
De flesta vattenkraftverk i Botorpsströmmen ägs till största delen av Tekniska verken i Linköping AB. Se länk!
http://vattenkraft.info/?what=Botorpsströmmen

Övergripande miljömål för Tekniska verken:
http://www.tekniskaverken.se/om-oss/miljoinformation/miljomal/
(Se punkt 4. Levande sjöar och vattendrag)

Linköpings kommuns miljöpolicy
http://www.linkoping.se/Global/Miljö%20och%20hälsa/Gemensamt/Policyer%20och%20riktlinjer/Miljopolicy.pdf

KOMMENTARER TILL BILAGORNA
Bilaga 1. Älvräddarnas skrivelse
Älvräddarnas skrivelse ger information om Yxern och de kraftverk som påverkar sjön. Den ifrågasätter också det ekonomiska värdet av regleringen av vattendraget i relation till de miljöskador som uppstår.

Bilaga 2.
Bilderna visar hur sjön Yxern ser ut! Vattennivån är vissa tider så lågt att exempelvis gäddlek ej är möjlig på våren. De onaturliga vattenvariationerna gör också att storlommens häckning riskeras att spolieras.

Jag vill ha svaret skyndsamt!
Jag vill även ha diarienumret på detta mail och diarienumret på ert svar till mig!

Svaret kommer eventuellt att publiceras i http://ljunganinfo.com samt i olika sociala medier.
Kontakta mig gärna om något är oklart!
Bilaga: Älvräddarnas skrivelse

Leo Oras
mail: leooras@gmail.com
Tel 072-5282732

BILAGA 1.

Älvräddarnas skrivelse text!

Fakta om Yxerns reglering och de vattenkraftverk nedströms som regleringen är avsedd för

Näsåker 2014-04-13

Till den det anbelangar

De tolv vattenkraftverk som ligger i Botorpsåns avrinningsområde är alla småskaliga, både enligt den äldre svenska definitionen och den nya EU-anpassade. Det innebär att alla kraftverk är under 1,5 MW installerad effekt. Inget av kraftverken har heller ingått i reglerkraftsaffärer enligt lista från Svenska Kraftnät under perioden 2007 – 2013. Det innebär att de inte tillhör den viktiga andelen kraftverk i Sverige som reglerar elnätet mot fluktuerande konsumtion och intermittent energiproduktion, som t.ex. vindkraft.

Med andra ord regleras Kalmar läns största sjö på ett ekologiskt totalt ohållbart sätt endast för att erbjuda kraftbolagen, framförallt Tekniska Verken, möjligheten att spara vatten och producera el när priserna är höga.

Den totala installerade effekten i samtliga tolv nedströms liggande kraftverk som gynnas av Yxerns reglering är 6,1 MW, vilket motsvarar den installerade effekten hos två (2) moderna vindkraftverk. Även produktionen motsvaras av två till tre moderna vindkraftverk, som i normalläge producerar 3000 MW/installerad MW/år.

Vilken biolog eller naturvetare som helst kan intyga att dessa tolv vattenkraftverk, helt utan fiskvägar för upp- och nedströms vandring, konstituerar oerhört mycket mer miljöskada än ett litet antal vindkraftverk. Påverkan på biologisk mångfald av vattenkraftverken som gynnas av Yxerns reglering jämfört två till tre moderna vindkraftverk kan utan problem skattas till en faktor 1000 gånger värre för vattenkraftverken.

Dammar som utgör vandringshinder utgör den enskilt största parametern som omöjliggör att Sverige når miljökvalitetsmålen i EU:s vattendirektiv. Dammarna förstör också de ekologiskt viktigaste habitaten i strömmande vattendrag, nämligen forsarna. De brukar kallas för ”Nordens korallrev”, men i de utbyggda åarna och älvarna lyser den biologiska mångfalden med sin frånvaro.

Mer om varför vattenkraftverk utgör de ekologiska katastrofer hittas här:
http://www.alvraddarna.se/om/vattenkraft/

För oss i Älvräddarna är det absurt att dessa småskaliga kraftverk nedströms Yxern får bedrivas sin kraftproduktion genom att reglera Yxern på det sätt som görs. De tjänar inget syfte vad gäller den nationellt viktiga elregleringen. Därmed skulle de absolut utan någon som helst negativ effekt för elsystemet kunna drivas som rena strömkraftverk, vilket innebär att de får ta det vatten som kommer, när det kommer under ”naturlig reglering”.

Att tillåta denna typ av reglering endast för att kraftverksägarna ska kunna precisera produktionen mot prisnivån på Nord Pool Spot är beklämmande och fullständigt hänsynslöst mot miljön i både sjö och vattendrag. När vi i Älvräddarna ser hur det ser ut även i södra Sverige, inser vi att det nationella miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” ligger precis lika långt borta som målen i EU:s vattendirektiv. Pinsamt för en nation som oftast framställer sig som modern och med en miljöinriktad politik.

Christer Borg
Ordförande Älvräddarnas Samorganisation

Övriga engagemang I korthet:
(Delegerad expert i Vattenverksamhetsutredningen, styrelseledamot Naturskyddsföreningen, deltagare i workgroup på Stockholm International Water Institute om vatten och energi, vattenrådet Ångermanälven, m.m.)

Samtliga nedströms liggande vattenkraftverk
1 Skaftet Aktiebolaget Guldkäppen, 0,4 MW, 1,4 GWh, 3,7 m
2 Tovehult Tovehults Kraftstation, 1,1 MW, 2,9 GWh, 8,3 m
3 Brunsö Tekniska Verken i Linköping AB, 0,49 MW, 1 GWh, 3,6 m
4 Botorp Tekniska Verken i Linköping AB, 1,336 MW, 2,9 GWh, 8,5 m
5 Svarteström Tekniska Verken i Linköping AB, 0,8 MW, 3,5 GWh, 18 m
6 Ankarsrum Tekniska Verken i Linköping AB, 0,9 MW, 2,9 GWh, 10,5 m
7 Odensvi Tekniska Verken i Linköping AB, 0,6 MW, 1,6 GWh, 23 m
8 Havets kvarn Havets Kvarn AB, 0,055 MW, 0,25 GWh
9 Tyllinge (Wattengropen) Tyllinge Energi AB, 0,04 MW, 0,14 GWh
10 Uddekvarn Privatperson, 0,22 MW, 0,9 GWh
11ToteboTotebo AB0,11 MW0,265 GWh
12HässeltullPrivatperson0,08 MW0,3 GWh

Summa: 6.1 MW, 18.1 GWh.
Källa: http://vattenkraft.info/?what=Botorpsströmmen

BILAGA 2. Bilder från sjön Yxern
image
.
image
/slut brev/

Foto Tino Åberg

Kommunstyrelsens diarienr på detta ärende är KS 2014-564.
Linköpings kommun är ägare av Tekniska verken AB

Ett stort tack till Tino Åberg för alla bilder och all information som du har delat med dig av till mig!

LÄNKAR
Yxern hemsida
http://www.yxern.se

Kuhlins information om Botorpsströmmen
http://vattenkraft.info/?what=Botorpsströmmen

Tekniska verken i Linköping AB. Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tekniska_Verken_i_Linköping

Tekniska verken i Linköping. Miljöpolicy.
http://www.tekniskaverken.se/om-oss/miljoinformation/index.xml

Bolagsinformation om Tekniska Verken i Linköping AB
http://www.allabolag.se/5560049727/Tekniska_Verken_i_Linkoping_AB

Särskilt ägardirektiv för Tekniska Verken i Linköping AB med dotterbolag
http://www.linkoping.se/Global/Om%20kommunen/Kommunens%20företag/Ägardirektiv/03agardirTekniskaVerken.pdf

Politiker i Linköpings kommunstyrelse
http://app.linkoping.se/fmannaregister/personer_namnd.asp?NamndID=2

Vattenrådens uppgifter
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/sodra-ostersjon/deltagande-och-dialog/vattenrad/Pages/default.aspx

Botorpsströmmen. Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Botorpsströmmen

SMHI 1935 Förteckning över Sveriges Vattenfall BOTORPSSTRÖMMEN NEDOM LÅNGSJÖN FALSTERBOÅN NEDOM YXERN
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.34812!14740349.pdf

Vattenmyndigheten. Botorpsströmmens avrinningsområde
Delrapport inom Kulturmiljö och vattenförvaltning – planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt.
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/sodra-ostersjon/Projekt/Kulturmiljooversikter/Botorpsströmmen/Botorpsstrommens_avrinningsomrade.pdf

Kartor
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/sodra-ostersjon/projekt/Pages/kulturmiljo-och-vattenforvaltning.aspx

Fiskevårdsplan
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/publikationer/rapporter/2007/Pages/Fiskevardsplan-i-kalmar-lan-2006.aspx#.U0lzrel6E94.facebook

Svarteström
http://www.vt.se/nyheter/?articleid=7000410#.Uy1AP0ggj-8.facebook
http://www.vt.se/nyheter/arkiv.aspx?articleid=7523660#.UyhrENvtMtk.facebook

Kulturöversikt
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/sodra-ostersjon/Projekt/Kulturmiljooversikter/Botorpsströmmen/Kartbilagor%20Botorpsströmmen/kartbilaga-08.pdf

Fiskejournalens artikel ”Tekniska verken vägrar fiskväg”
http://fiskejournalen.se/tekniska-verken-vagrar-fiskvag/

Linköpings kommuns miljöpolicy
http://www.linkoping.se/Global/Miljö%20och%20hälsa/Gemensamt/Policyer%20och%20riktlinjer/Miljopolicy.pdf

Älvräddarnas skrivelse
https://word.office.live.com/wv/WordView.aspx?FBsrc=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fattachments%2Fdoc_preview.php%3Fmid%3Dmid.1399793333192%253A2285aa98b92764e350%26id%3D3169374d2a94446d8498ca195f126e18%26metadata&access_token=100001477557468%3AAQALf5lmN7v9Z_lL&title=Kraftverk%20Yxern

Du kan behöva klicka på rubriken för att läsa eller dela inlägget!

Det här inlägget postades i Andra älvar och sjöar, Älvräddarna. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Småskalig vattenkraft när den är som sämst – sjön Yxerns reglering

  1. Kin@ skriver:

    Reblogga detta på Kin@ 2.0 och kommenterade:
    Rebloggar!
    Informativt och bra!

  2. Ping: Rebloggat; ljunganinfo.com – Småskalig vattenkraft när den är som sämst – sjön Yxerns reglering | Zamlat Zurr

  3. Ping: Yxern – regleringsmagasin eller sjö | Leos Ljunganinfo

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s